Vedtægter

Klubbens formål og struktur
Klubbens formål er at arbejde for lettere, bredere, bedre og billigere tilgang til at kunne spille padel i Rudersdal Kommune.
Det er ønsket, at Rudersdal Padel Klub (RPK) skal stå for, eller i det mindste have nævneværdig indflydelse på, de fremtidige kommunale padelaktiviteter i Rudersdal Kommune, som kommunen allerede har besluttet at afsætte ressourcer til. 

Indtil klubben råder over egne baner, dyrker RPK padel på private anlæg og hos andre padelklubber. Rudersdal Padel Klub ønsker at give sine medlemmer et højt aktivitetstilbud med træning, både fysisk træning og padel træning, samt ved deltagelse i turneringer i kommunen og rundt i landet.

RPK har hjemsted i Rudersdal Kommune. Klubben er med i Dansk Padel Forbund, og det er hensigten, at alle medlemmer af RPK samtidig har spillerlicens i Dansk Padel Forbund.

Enhver person kan blive medlem af RPK, uanset bopæl.

Klubbens højeste myndighed er generalforsamlingen.

Klubbens daglige ledelse varetages af bestyrelsen.

Medlemmer betaler medlemskontingent. Kontingentets størrelse fastsættes på generalforsamlingen.

Medlemskab
Alle privatpersoner kan opnå medlemskab af RPK, uanset alder.

Medlemskab opnås når indbetaling af kontingent er registreret, samt at medlemmet har givet de nødvendige medlemsoplysninger.

Alle medlemmer skal oplyse navn, adresse, fødselsdato, bopælskommune, email og telefonnummer ved indmeldelse. Medlemsdata er offentligt tilgængelige på foreningens hjemmeside medmindre medlemmet selv beder om anonymitet af visse (eller alle) af ovennævnte oplysninger.

Hvert medlem tildeles et unikt medlemsnummer der er fortløbende, startende fra nummer 0001, og vil altid tilhøre personen, uanset om denne er medlem eller ej. Medlemsnummer tildeles når indmeldelse og indbetaling er gennemført.

Bestyrelsen kan i særlige tilfælde ekskludere eller suspendere et medlem hvis beslutningen er enstemmig. Ved eksklusionen kan medlemmet dog forlange, at eksklusionen valideres på generalforsamlingen, og såfremt dette ikke besluttes ved almindeligt stemmeflertal, bortfalder eksklusionen øjeblikkeligt.

Et medlem, der ikke har betalt sit medlemskontingent, betragtes som udmeldt.

Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle klubbens anliggender.
Den ordinære generalforsamling skal finde sted hvert år i marts eller april måned.
Generalforsamlingen skal indkaldes med mindst 14 dages varsel via mail til medlemmerne og offentliggørelse på klubbens hjemmeside.
Ved generalforsamling har hvert fremmødt medlem én stemme. Der kan ikke stemmes med fuldmagter.

Dagsordenen skal indeholde:

 • Valg af dirigent og referent.
 • Formandens beretning.
 • Fremlæggelse af regnskab.
 • Fremlæggelse af foreløbigt budget (med forståelse for, at efterfølgende generalforsamlingsbeslutninger kan ændre i budgettet).
 • Indkomne forslag (skal være formanden i hænde seneste 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.
 • Valg af formand (kun i lige år).
 • Valg af næstformand og kasserer (kun i ulige år).
 • Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer (2 i lige år, 2 andre i ulige år). I tilfælde af kampvalg vil de 2 bestyrelsesmedlemmer, som har opnået flest stemmer blandt dem, der ikke er valgt, automatisk blive bestyrelsessuppleanter for en et-årig periode.
 • Valg af revisor.
 • Valg af eventuelle udvalgsformænd og udvalgsrepræsentanter.
 • Fastlæggelse af kontingent.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig når den er lovligt indvarslet uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer. Generalforsamlingen afgør ved simpelt stemmeflertal de forslag, der stilles på generalforsamlingen. I tilfælde af stemmelighed vinder status quo.

Ekstraordinær generalforsamling kan foretages såfremt et flertal i bestyrelsen ønsker det, eller mindst 20% af foreningens medlemmer ønsker det. Ekstraordinær generalforsamling har samme indkaldelsesvarsler og som almindelig generalforsamling og handler som udgangspunkt alene om de emner, der forårsager beslutningen om den ekstraordinære generalforsamling samt eventuelt andre indkomne forslag.

Bestyrelsen
Bestyrelsen vælges alene blandt foreningens medlemmer.
Den på generalforsamlingen valgte bestyrelse har den daglige ledelse og er ansvarlig for sine handlinger overfor generalforsamlingen.

Den daglige ledelse tegnes af formanden.

Alle foreningens konteringer og løbende økonomi skal være til rådighed for hele bestyrelsen og for generalforsamlingen.
Det forventes, at bestyrelsen afholder cirka 6 møder årligt.

Formandskab og bestyrelse er ulønnet. Bestyrelsens omkostninger til mødeafholdelse kan dog dækkes af foreningen, og skal fremgå specifikt af regnskaberne og vises specifikt på generalforsamlingen.
Eventuel aflønning af medlemmer af bestyrelsen kan kun vedtages på generalforsamlingen, og det kræver tilmed, at forslag herom er stillet til generalforsamlingen på forhånd.

Regnskab/økonomi
Regnskabsåret er kalenderåret, med første årsafslutning 31. december 2021. Regnskabet føres af kassereren og skal indeholde oversigt over indtægter og udgifter samt en status.

Regnskabet skal forelægges bestyrelsen løbende samt tilses og revideres af den af generalforsamlingen valgte revisor.

Dispositionsret
Det er formanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem, der har ret til at indgå aftaler på foreningens vegne. Bestyrelsen kan uddelegere retten til at disponere til enkelte bestyrelsesmedlemmer eller nedsatte arbejdsgrupper inden for bestemt og i forvejen aftalte beløbsrammer.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.
Det er ikke tilladt foreningen at stifte bankgæld, leasinggæld eller andre finansielle forpligtelser, der ligger ud over almindelig leverandørkredit.

Øvrige bestemmelser
Ændring af foreningens vedtægter kan foretages ved simpelt stemmeflertal på en generalforsamling, forudsat at punktet har været annonceret på den officielle dagsorden.
Opløsning af foreningen kræver, at mindst 75% af de fremmødte stemmer herfor. I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder eventuel formue Rudersdal Kommune.